issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Єременко Л.В.

 

Розглянуто наукові підходи до визначення структури вміння і його взаємозв’язок зі знаннями й навичками. Розкрито методику формування практичних умінь у старшокласників шкіл-інтернатів; визначено основні напрями формування практичних умінь; обґрунтовано зміст, форми і методи формування практичних умінь у старшокласників шкіл-інтернатів.

 

Ключові слова: знання, уміння, навички, практичні вміння, старшокласники, школа-інтернат.

 

Література
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. — К.: Либідь, 1997. — 376 c.
2. Ительсон Л. Б. Лекции по общей психологии / Лев Ительсон. — Владимир: Владимир. гос. пед. ин-т., 1970. — 268 с.
3. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; [за ред. Л. Н. Проколієнко]. — К. : Рад. шк., 1989. — 608 с.
4. Милерян Е. А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений / Е. А. Милерян. — М. : Педагогика, 1973.— 299 с.
5. Педагогічний словник / [за редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М. Д.]. — К. : Педагогічна думка, 2001. — 516 с.
6. Платонов К. К. Психология / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. — М. : Высш. шк., 1977. — 217 с.
7. Психологічний словник / [авт.-уклад. : В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова] ; за ред. Н. А. Побірченко. — К. : Наук. світ, 2007.— 274 с.
8. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования / И.С. Якиманская. — М. : Сентябрь, 2000.— 176 с.
9. Ягупов В. В. Психологічний зміст понять «знання, навички та уміння» / В. В. Ягупов // Освіта. — 2003. — 28 травня — 4 червня.