issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Єжова О.О.

У статті презентовано діагностику умов, забезпечення яких дає змогу сформувати превентивне виховне середовище у загальноосвітньому навчальному закладі. Для цієї діагностики застосовано системний підхід і використані сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-аналітичні методи, які передбачають розроблення інтегральної оцінки. На основі інтегральної оцінки умов превентивного виховного середовища виділено такі рівні його сформованості: високий, середній та низький.


Ключові слова: превентивне виховне середовище, загальноосвітній навчальний заклад, діагностика умов, інтегральна оцінка, рівні сформованості превентивного виховного середовища.


Література
1. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Антомонов. — К. : Фірма малого друку, 2006. — 558 с.
2. Енциклопедія освіти / [голов. ред. В. Г. Кремень]. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
3. Єжова О. О. Методика оцінювання здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу / О. О. Єжова — Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. — 44 с.
4. Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів : монографія / Ольга Єжова. — Суми : МакДен, 2011. — 412 с.
5. Лактионова Е. Б. Современные концепции психологической диагностики и экспертизы образовательной среды школы / Е. Б. Лактионова [Электронный ресурс] / Портал психологических зданий. — №3(24) июль-сентябрь, 2010. — Режим доступа: http://www.PsyJournals.ru.
6. Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий / Т. Саати. — М. : Радио и связь, 1993. — 278 с.