issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

Гуцан Л.А.

У статті розглянуто проблему підготовки старшокласників до вибору професійного майбутнього як найважливішої справи їхньої подальшої життєдіяльності. Представлено ефективні профорієнтаційні технології, які сприяють забезпеченню основної мети професійної орієнтації сьогодення, яка полягає у формуванні людини, здатної здобувати професію з урахуванням своєї майбутньої конкурентоспроможності.


Ключові слова: профільне навчання, педагогічні технології, компетентність, форми, методи, прийоми, учнівська молодь.


Література
1. Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка фахівців у вищих навчальних закладах: монографія / Буркова Л. В. — К. : Інформ. системи, 2010. — 278 с.
2. Грецов А. Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов / А. Г. Грецов. — СПб. : Питер, 2007. — 208 с.
3. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников / Н. Н. Захаров. — М. : Просвещение, 1988. — 270 с.
4. Побірченко Н. А. Людина і праця: навч. посіб. для 10-го кл. / Побірченко Н. А., Сергеєнкова О. П., Підтілок І. В. — К. : Наш час, 2006. — 180 с.
5. Побудова кар’єри : прогр. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України ; [наук. консультант І. Д. Бех; уклад. : О. В. Мельник, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко та ін.]. — К. : Мегапринт, 2007. — 34 с.
6. Полякова В. А. Школа и выбор профессии / В. А. Полякова, С. Н. Чистякова, Г. Г. Агапова. — М. : Педагогика, 1987. — 176 c.
7. Програма «Людина і світ професій» : для загальноосвіт. навч. закл. : (8-9 кл.) / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України; [наук. консультант І. Д. Бех ; уклад. : О. В. Мельник, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко та ін.] // Сіл. школа України. — 2007. — Листоп. (№ 11). — С. 56-66
8. Пряжников Н. С. Основы организации и планирования профориентационной работы в школе // Психологическая наука и образование. — 2004. — № 4. — С. 85-94.
9. Пряжникова Е. Ю. Профориентация: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2007. — 496 с.
10. Синявський В. В. Професійна орієнтація у реформуванні загальноосвітньої та професійної школи // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2000. — № 2. — С. 142-150.
11. Федоришин Б. О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Борис Олексійович Федоришин. — К., 1996. — 383 с.
12. Шахрай, В. М. Технології соціальної роботи : навч. посіб. / Шахрай В. М. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 464 с.