issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ТА АВТОРИТАРНОЇ ЕТИКИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ТА АВТОРИТАРНОЇ ЕТИКИ

Гаряча С.А.


У статті висвітлено теоретичний аспект виховання підлітків на основі гуманістичної і авторитарної етики, проаналізовано праці філософів, психологів і педагогів. Підлітковий вік розглядається як найбільш сенситивний щодо морального становлення, інтеріоризації цінностей, виховання відповідних моральних якостей. Гуманістична та авторитарна етика визначають якість та спрямованість виховання та обумовлені цілями й цінностями суспільства.

 

Ключові слова: виховання підлітків, гуманістична та авторитарна етика, цінності, суперечності, суспільство.

 

Література
1. Бех І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів. До факультативного курсу «Основи гуманістичної моралі» / І. Д. Бех, Н. І. Ганнусенко, К. І. Чорна // Шкільний світ. — 2005. — № 45 (317). — С.4-11.
2. Виховання моральності підростаючого покоління : наук.-метод. посіб. / [К. І. Чорна, В. О. Білоусова, В. А. Киричок та ін.]. — К. : Богдана, 2005. — 288 с.
3. Гуманистическая, трансперсональная и экзистенциональная психология / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен; К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей. — СПб. : ПраймЕврознак, 2007. — 221 с.
4. Гуманістична психологія : навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] : у 3-х т. / упоряд. Р. Трач, Г. Балл. — К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2001. — Т. 1 : Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. — 252 с.
5. Журба К. О. Етична культура педагога / К. О. Журба, В. А. Киричок // Педагогічна газета. — 2007. — № 9 (158). — С. 3.
6. Зеленкова И. Л. Этика : учебное пособие / И. Л. Зеленкова. — Минск : ТетраСистемс, 2003. — 352 с.
7. Золотухина-Аболина Е. В. Современная этика : [учеб. пособие для студентов вузов] / Е. В. Золотухина-Аболина. — М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2005. — 416 с.
8. Тофтул М. Г. Етика : [навчальний посібник] / М. Г. Тофтул. — К. : Видавничий центр «Академія», 2005. — 416 с.
9. Фромм Э. Психоанализ и этика / Эрих Фромм. — М. : ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. — 568 с.
10. Bugental J. F. The search for authenticity: an existential-analytic approach to psychotherapy / James Bugental. — New Yo r k : Irvington, 1989. — 321 р.
11. Frankl V. E. Mans search for meaning / Viktor Edmund Frankl. — Boston: Beacon, 2000. — 154 р.