issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУТНІСТЬ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУТНІСТЬ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гарнійчук В.М.

 

У статті висвітлено основні тенденції виховання патріотизму в українській педагогічній науці. Представлені концепції мають три типи підходів: теоцентричний, соціоцентричний та антропоцентричний. Розглянуто теоретичні основи сучасного українського патріотизму. Уточнено власне поняття патріотизму громадянського спрямування та зазначено мету патріотичного виховання старших підлітків.

 

Ключові слова: патріотизм, громадянський патріотизм, антропоцентричний підхід, старші підлітки.

 

Література
1. Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Д. Бех, К. І. Чорна. — К. : Світ виховання, 2007. — 31 с.
2. Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали наук.-практ. конф. Ін-т пробл. виховання АПН України / за заг. ред. І. Д. Беха. — К., 1999. — 127 с.
3. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Любов до Батьківщини / О. Вишневський. — Львів : Товариство ім. Г. Ващенка, 1999. — Вид 5. — 23 с.
4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. Вишневський. — Вид. 3-те, доопрац. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 566 с.
5. Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
6. Захаренко О. А. Слово до нащадків / О. А. Захаренко. — К. : СПД Богданова А. М., 2006. — 216 с.
7. Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи) / В. Г. Кремень. — К. : Грамота, 2003. — 216 с.