issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Вовк О.Р.

 

Обґрунтовано важливість виховання студентів відповідно до сучасних реалій, встановлено, що дієвим засобом реалізації виховної роботи є позааудиторна діяльність; на основі аналізу наукових джерел розкрито різні підходи до трактування сутності позааудиторної діяльності у вищому навчальному закладі, охарактеризовано її зміст та основні напрями роботи, доведено доцільність побудови її на засадах педагогічного планування.

 

Ключові слова: навчально-виховний процес, позааудиторна діяльність, напрями виховної роботи, студенти, вищі навчальні заклади, педагогічне планування.

 

Література
1. Абдулов Р. М. Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів недержавної форми власності: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Р. М. Абдулов — Луганськ, 2004. — 22 с.
2. Байнова М. С. Внеаудиторная робота со студентами специальности «Государственное и муниципальное управление» на примере научного студенческого кружка / М. С. Байнова // Государственное управление. Електронный вестник. — Выпуск № 25. — Декабрь 2010. — С. 1-7.
3. Братусь Б. С. Аномалия личности / Б. С. Братусь. — М. : Мысль, 1988. — 301 с.
4. Гітун Н. І. Теоретичні засади виховання в сучасному вищому навчальному закладі / Н. І. Гітун // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. — 2008. — № 12. — С. 100-103.
5. Кибардина М. П. Воспитание нравственной культуры студентов во внеучебной работе колледжа: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кибардина Мария Петровна. — Киров, 2006. — 192 с.
6. Овчаренко Г. Е. Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах : сутнісні характеристики, структура та особливості / Г. Е. Овчаренко // Освіта Донбасу. — 2008. — № 5-6. — С. 35-38.
7. Ольхова Н. В. Особливості організації виховного процессу в сучасному вищому навчальному закладів / Н. В. Ольхова // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. — 2010. — № 23. — С.62-67.
8. Педагогіка вищої школи / [за ред. З. Н. Курлянд]. — К. : Знання, 2005. — 399 с.
9. Петрович В. С. Гуманізація позаурочної діяльності учнів / В. С. Петрович, В. В. Петрович // Гуманізація та гуманітаризація професійної освіти : наук. — метод. зб. — К. : ІСДО. — 1996. — С. 118-121.
10. Рябченко В. Актуалізація розвитку особистості студента як фактор розвитку вищої школи / В. Рябченко // Освіта. — 2008. — 9-16 січня.