issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ»

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ»

Вербицький О.В.

 

У статті в науковому аспекті розглянуто сучасну інтерпретацію понять «толерантність», «етнос», «міжетнічна толерантність» та виявлено загальні риси, які об’єднують різні тлумачення цих термінів. Автором уточнено визначення змісту поняття «міжетнічна толерантність». Розглянуто причини, значення та проблеми поліетнічності та полікультурності в Україні. Представлено логіку виділення у сфері поняття «міжетнічна толерантність» її основних компонентів, критеріїв та показників; розкрито системний зв’язок між ними, який визначає особливості структурної організації міжетнічної толерантності.

 

Ключові слова: етнос, міжетнічна толерантність, компоненти, критерії, показники.

 

Література
1. Асмолов А. Г. На пути к толерантному сознанию [Электронный ресурс]. / А. Г. Асмолов. — М. : Смысл. — 200-255 с. — Режим доступу: http://www.tolerance.ru. — Назва з екрана.
2. Банних С. Г. Дискурс этноса [Электронный ресурс] / С. Г. Банних ; Международная Академиия Дискурс Исследований, 2009. — Режим доступу: http://u6935.netangels.ru/index.php?Optioncom_content&view=category&layout. — Загл. с экрана.
3. Бимбаева Э. В. Межэтническая толерантность современных студентов : автореф. дис. … канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Cоциальная структура, социальные институты и процессы»/ Э. В. Бимбаева. — Улан-Удэ, 2011. — 26 с.
4. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) [Электронный ресурс] / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. — М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. — 240 с.
5. Горлова А. В. Особливості виховання підлітків у кризовий період їх розвитку : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00. 07 «Теорія і методика виховання» / А. В. Горлова. — К., 2013. — С. 6-7.
6. Журба К. О. Виховання у школярів міжнаціональної толерантності як наукова проблема / К. О. Журба // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Ін-т проблем виховання АПН України. — Кіровоград : Імекс — ЛТД, 2010. — Вип. 14, кн.1. — С. 86-87.
7. Капустина Н. Г. Формирование толерантности в структуре этического мировоззрения // Известия Уральского государственного университета. — 2008. — № 60. — С. 61-69.
8. Кірчак Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». — К., 2013. — С. 6-7.
9. Кузнецов А. М. Теория этноса С. М. Широкогорова // Этнографическое обозрение. — 2006. — № 3. — С. 56-71.
10. Стародубова И. Д. Сборник диагностических методик по исследованию развития толерантности. [Электронный ресурс] / И. Д. Стародубова. — Режим доступу: http://shkoleniy.ru/507/index-4508.html. — Загл. с экрана.