issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ОДНОЛІТКІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ОДНОЛІТКІВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Васильєва С.А.

 

Стаття розкриває методи дослідження шанобливого ставлення старших дошкільників до однолітків у дошкільному навчальному закладі: спостереження як інтегрований метод, бесіда, інтерв’ю, вивчення процесу та продуктів діяльності, експеримент, які у поєднанні з освітніми формами роботи склали методику констатувального етапу дослідження означеної проблеми.

 

Ключові слова: спостереження як інтегрований метод, бесіда, інтерв’ю, вивчення процесу та продуктів діяльності, експеримент.

 

Література

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. / І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).

2. Бутенко О. Г. Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Бутенко Ольга Григорівна; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. — Умань : [б. в.], 2011. — 287 с. — Бібліогр. : с. 171-190.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.

4. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська, О. Вовчик-Блакитна, Ю. Приходько / Серія «Дитина замовляє розвиток» за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк. — Тернопіль : Мандрівець, 2010. — 168 с.

5. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: метод. поради молодим науковцям. — Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. — 278 с.

6. Загвязинский В. И. Методология и методыпсихолого-педагогическогоиссле-дования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. — 3-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия». 2006. — 208 с.

7. Літературознавча енциклопедія : у двох томах. Т. 2 / авт. — укладач Ю. І. Ковалів. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — 624 с.