issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРИНЦИПИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

ПРИНЦИПИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Батрак Т.В.

 

У статті висвітлено проблему естетичного виховання засобами зарубіжної художньої культури, а також обґрунтовано розроблені принципи естетичного виховання старшокласників в умовах сьогоднішнього полікультурно-го світу та наведено приклади їх реалізації у навчальному процесі. Особлива увага приділена використанню взірців сучасного мистецтва як чинників досягнення естетичної вихованості старших школярів.

 

Ключові слова: естетичне виховання, старшокласники, зарубіжна художня культура, сучасне мистецтво, принцип, реалізація.

 

Література
1. Барышников Н. В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней школе / Н. В. Барышников // Иностр. языки в школе. — 2002. — № 2. — С. 28–32.
2. Вартанов А. В. От обучения иностранным язикам к преподаванию иностранных языков и культур / А. В. Вартанов // Иностр. языки в школе. — 2003. — № 2. — С. 21-25.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002 — 1440 с.
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
5. Основи наукових досліджень : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 254 с.
6. Сысоев П. В. Языковое поликультурное образование: что это такое? / П. В. Сысоев // Иностр. языки в школе. — 2006. — №4. — С. 2-14.
7. Galloway V. Toward a Cultural Reading of Authentic Texts / V. Galloway // Languages for a Multicultural World in Transition:Reports of the Northern Conference on the Teaching of Foreign Languages. — Lincolnwood : National Textbook Company, 1992. — P. 92.
8. Kramsch C. Context and culture in Language Teaching / C. Kramsch. — Оxford : Oxford Univtrsity Press, 1994. — P. 8.
9. Moorjani A. Semiotic and Sociolinguistic Paths to Understanding Culture / A. Moorjani // Toward a New Integration of Language and Culture: Reports of the Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages. — Singerman, A. (ed.) — Middlebury : Northeast Conference, 1988. — Р. 26.
10. http://fictionbook.ru/author/tatyana_viktorovna_larina/kategoriya_vejlivosti_i_stil_kommunikacii/read_online.html?page=10.