issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Мачуський В. В.
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України

За результатами аналізу наукових джерел розкрито сутність понять «компетентність» і «професійна компетентність». Визначено, що компетентність, у практично орієнтованому розумінні, це досвідченість суб’єкта як умілість ефективно вирішувати практичні завдання, використовуючи при цьому відповідні наукові знання. Професійна компетентність відображає готовність і здатність людини кваліфіковано виконувати професійні функції згідно із прийнятими у суспільстві нормативами і стандартами. Педагог позашкільного навчального закладу має оволодіти всіма складовими професійної компетентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативною, психологічною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для професійного самовдосконалення.


Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, досвід, досвідченість, педагог позашкільного навчального закладу.


Література
1. Про позашкільну освіту: Закон України // Освіта України. — 2000. — № 31. — С. 6-8.
2. Бех І. Д. Комунікативна компетентність педагога в оптимізації виховного процесу / І. Д. Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 8, кн. 1. — С. 6-11.
3. Забродська І. М. Педагог позашкільного навчального закладу: від професійної компетенції до професійної майстерності / І. М. Забродська // Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (25-27 лютого 2013 року, м. Київ) / за ред. І. Д. Беха, С. Л. Дахнова, С. Г. Мартової, В. В. Мачуського. — К., 2013. — С. 242-244.
4. Мачуський В. В. Подготовка педагогов внешкольных учебных заведений к формированию социальной компетентности учащихся / В. В. Мачуський, А. В. Корнієнко // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности : материалы Международной науч.-практ. конференции (30 сентября — 2 октября 2013 г.) / за ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. — Челябинск : ЧИППКРО, 2013. — Ч. 2. — С. 373-378.