issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Солодка А. К. 

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розкрито зміст розробленої структурно-функціональної моделі формування готовності учасників педагогічного процесу до крос-культурної взаємодії. Структурно-функціональна модель реалізується у створенні методики формування готовності учасників педагогічного процесу до крос-культурної взаємодії. Методика представлена як процес послідовного розгортання взаємозалежних складових: конструктивної, інструментально-інтерактивної, рефлексивно-прогностичної.

 

Ключові слова: крос-культурна взаємодія, крос-культурний контекст, готовність до крос-культурної взаємодії, особистісна культура.

 

Література

1. Бех І. Д. Духовна енергія вчинку : наук.-метод. посібник / І. Д. Бех. – Рівне : РДГУ, 2004. – 42с.

2. Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстноеобучение /А.А. Вербицкий.– М.: ИЦПКПС, 1999.– 75 с.

3. Жукова Н. В. Контексты в образовании субъекта: монография/Н.В.Жукова.– М.: РИЦ МГОПУ им. М.А.Шолохова,– 184с.

4. Солодка А. К. Зарубіжні концепції крос-культурного навчання // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 200‒207.

5. Солодка А. К. Соціокультурні трансформації особистості у процесі крос-культурної взаємодії / Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кіровоград : Імекс-ЛТД., 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 303‒313.

6. Солодкая А. К. Моделирование среды кросс-культурного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе вуза // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (220‒21 березня 2014). ‒ Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 361‒368.

7. Солодкая А.К. Формирование поступка культурной восприимчивости в кросс-культурном взаимодействии // Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии: материалы Четвертой Международной конференции 30‒31 мая 2014 г. В 2 т. / отв.ред. В.В.Гриценко.– Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2014.– Т.– С. 185‒188.

8. BennettM. J.Adevelopmentalapproachtotrainingforinterculturalsensitivity // Intern. J. Intercultural– 1986.– Vol. 10.– P.179‒196.