issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СВОБОДА У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

СВОБОДА У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Сойчук Р. Л. 

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті проаналізовано різні філософські підходи до проблеми самоствердження особистості та народу за умови існування свободи; на основі наукового доробку визначено сутність понять ’’самоствердження’’, ’’національне самоствердження’’ особистості та нації; висвітлено необхідність вибору Українською державою європейських цінностей для власного самовизначення та національного самоствердження в умовах сьогодення.

 

Ключові слова: свобода, національне самоствердження, самоствердження, особистість, нація, держава, солідарність, відповідальність, інтерсуб’єктивність, справедливість, європейські цінності.

 

Література

1. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. ‒ М.: Мысль, 1983.– Т. 4. ‒ 323 с.

2. Кант И. Сочинения в шести томах / И. Кант.– М.: Мысль, 1963.– Т. 6.– 1966.– 744 с.

3. Кули Ч. Первичные группы / Ч. Кули // Американская социологическая мысль. Тексты. ‒ М. : Изд-во МГУ, 1994. – С. 330‒335.

4. Маркс К. Немецкая идеология / К.Маркс и Ф.Энгельс // Соч.– 2-е изд.– Т.3.– С.7–544.

5. Монтень М. Опыты :[пер. с франц.] / Мишель Монтень // Сочинения : в 3-х т.– М.: Голос, 1992.– Т.3.– 394 с.

6. Ницше Ф. Генеалогия морали :[пер. с нем.] / Фридрих Ницше. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011.– 224 с.

7. Ницше Ф. Падение кумиров: сб. : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012.– 224 с.

8. Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр // Сумерки богов.– М.: Политиздат, 1989.– С. 319‒345.

9. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственности / А. Шопенгауэр.– М.: Республика, 1992.– 447 с.

10. Ясперс К. Смысл и назначение истории :[пер. с нем.] / К.Ясперс.– М.: Политиздат, 1991.– 527 с.