issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ГРУПОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У ГРУПОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сіренко А. Є. 

аспірантка Інституту проблем виховання НАПН України

 

Статтю присвячено проблемі формування у дітей старшого дошкільного віку впевненості у собі в процесі групової діяльності. Представлено етапи впровадження програми «Формуємо впевнену особистість дошкільника» та висвітлено особливості її реалізації. Надано аналіз впровадженої програми та її результатів. Розкрито методи роботи вихователя та умови їх застосування в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.

 

Ключові слова: упевненість в собі, старші дошкільники, компетентнісний підхід, методологія, концепція, етапи, організаційно-педагогічна діяльність.

 

Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керівник А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук ; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В. [та ін.] // Вихователь-методист дошкільного закладу. Спецвипуск.– 2012.– 26 с.

2. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / автор. rолектив; керівник К. Л. Крутій.– Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2011.– 188 с.

3. ДичківськаІ. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К., 2004. – 234 с.

4. ДолиннаО. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей в дошкільному закладі / О. Долинна, О. Низковська // Вихователь-методист. – 2010. – № 7. – С.

5. КрутійК.Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті / К.Л.Крутій // Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя. – Ніжин, 2006. – № 5. – С. 6‒9.