issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»: РОЗМАЇТТЯ ЗМІСТОВОГО АСПЕКТУ

КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»: РОЗМАЇТТЯ ЗМІСТОВОГО АСПЕКТУ

Сінельник І. П. 

старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

У статті визначено актуальність дослідження проблеми толерантності в умовах створеного процесами трансформації, інтеграції й глобалізації мультикультурного суспільства; проаналізовано походження та змістовий аспект концепту «толерантність» у деяких мовних культурах світу на матеріалі лексикографічних джерел; охарактеризовано толерантність як одну з основних універсальних цінностей глобалізованого мультикультурного суспільства, фундаментальну основу розвитку сучасної цивілізації й безперечну умову її виживання.

 

Ключові слова: концепт, лексема, толерантність, терпимість, походження, змістовий аспект, лексикографічні джерела.

 

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т.Бусел. – К., Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.

2. Етимологічний словник української мови / Р. В.Болдирєв, В. Т.Коломієць, Т. Б.Лукінова. – К. : Словники України, 2006. – Т. – 593 с.

3. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов / Н.Г. Комлев.– М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.– 1055 с.

4. Мак-Л. Маршалл. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. – К. : Ника-Центр, 2003. – 432 с.

5. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / за ред. Ю. Шемшученка, В. Бабкіна.– К.: Ґенеза, 1997.– 400 с.

6. Психология: словарь / под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского.– М.: Политиздат, 1990.– 494 с.

7. Словарь современного русского литературного языка /Н.Г. Герасимова, Н.П. Рычкова.– Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.– Т. 15.– 816 с.

8. Словник української мови / ред. Л.К. Артем’єва, М.М. Друченко, І.І. Маркевич.– К.: Наукова думка, 1979.– Т. 10.– 298 с.

9. Советский энциклопедический словарь / гл.ред. А.М. Прохоров.– М.: Советская энциклопедия, 1989.– 1632 с.

10. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / под ред. д-ра филол. наук Татьянченко Н. Ф.– М.: Альта-Пресс, 2005.– 1216 с.

11. Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. Ф. Губский, Г. Кораблева, В. Лутченко].– М.: ИНФРА-М., 1999.– 576 с.

12. Філософський енциклопедичний словник.– К.: Абрис, 2002.– 742 с.

13. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman; 2 edition. – 1998. – 1592 p.

14. Onions C.– Clarendon Press, Oxford.–– 1025 p.

15. Ozieva A. Collins Russian-English and English-Russian Dictionary.– Harper Collins Publishers, Glasgow.– 1995.– 586 p.