issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Сергієнко А. В.

викладач кафедри співів та диригування Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Т. Шевченка

 

У статті уточнено сутність феномену „музично-естетична культура”, під яким розуміємо інтегративну особистісну якість, що передбачає наявність певних музично-естетичних цінностей y галузі музики та мистецтва загалом, музично-естетичні знання, уміння та навички, розвиток усіх компонентів музично-естетичної свідомості – естетичних емоцій, почуттів, інтересів, потреб, смаку, уявлень про ідеал, який формується в активній музично-естетичній діяльності. Розроблено критерії і показники та виявлено рівні сформованості музично-естетичної культури майбутніх фахівців мистецтвознавства.

 

Ключові слова: музично-естетична культура, критерії, показники, рівні сформованості музично-естетичної культури, майбутні фахівці мистецтвознавства, позааудиторна діяльність.

 

Література

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. П. Анисимов. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 130 с.

2. Арштейн Л. И. Формирование музыкально-эстетической культуры студентов в воспитательном пространстве вуза : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Арштейн Лев Исаакович. – Белгород, 2010. – 206 с.

3. Маслова Л. П. Педагогика искусства: теория и практика. – Новосибирск : НИПКиПРО / Л. П. Маслова. – 1997. – 216 с.

4. Шангина Е. Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей : метод. рекомендации для самодеятельных театральных коллективов / Е. Ф. Шангина. – Барнаул : Науч.-метод. центр народного творчества и культурно-просветительной работы управления культуры Алтайского крайисполкома, 1990. – 192 с.