issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТВОРЧО СПРЯМОВАНА ОСОБИСТІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ УСПІШНИХ НАЦІЙ

ТВОРЧО СПРЯМОВАНА ОСОБИСТІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ УСПІШНИХ НАЦІЙ

Семенов О. С. 

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто питання взаємозв’язку формування творчо спрямованої особистості і розвитку успішних націй. Висвітлено витоки проблеми формування творчо спрямованої особистості, подано порівняльну характеристику понять “творча особистість” і “творчо спрямована особистість”.

 

Ключові слова: людський потенціал, успішні нації, творча особистість, творчо спрямована особистість, дитина дошкільного віку. 

 

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2. – 344 с.

2. Бєлєнька А. В. Дитина дошкільного віку: яка вона? Сучасний вихователь: яким йому бути? / Ганна Володимирівна Бєлєнька // Країна дошкілля. ‒ 2014. – № 1‒3. ‒ С. 26‒30.

3. Борисова З. Н. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко. – К. : Вища школа, 2004. – 511 с.

4. Житнік Т. С. Художньо-творчий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами живопису: зміст і вимір ефективності / Т. С. Житнік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 2. ‒ 384 с.

5. Кочерга О. В. Психофізіологія творчості дітей / Олександр Васильович Кочерга. – К. : Шк. світ, 2011. – 118 с.

6. Пустовіт Г. П. Формування творчої особистості у позашкільних навчальних закладах: теоретичний аспект / Григорій Петрович Пустовіт // Позашкільна освіта та виховання. – 2007. – № 1. – С. 2‒8.

7. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / Світлана Олександрівна Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

8. Сухомлинський В. А. Об умственном воспитании / сост. и авт. вступ. ст. М. И. Мухин. – К. : Рад. школа, 1983. – 206 с.

9. Эфроимсон В. П. Генетика гениальности / Владимир Павлович Эфроимсон. – М. : Тайдекс Ко, 2002. – 376 с.

10. Moles A. A. Information theory and Esthetic Perception / A. Moles. – Urbana, Illinois : University of Illinois Press, 1968. – 208 p.

11. Price D. S. Little science, big science/ Derek John de Solla Price. – New York : Columbia University Press, 1963. – 119 p.