issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД”: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД”: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Сафронова Л. Б. 

аспірантка Інституту проблем виховання НАПН України

 

За результатами теоретичного аналізу наукових джерел розкрито теоретичний аспект поняття „соціальний досвід”. Визначено, що соціальний досвід ‒це результат пізнавальної і практичної діяльності особистості, що виражається в синтезі знань про соціальну дійсність, досвіду виконання способів діяльності, досвіду емоційних відносин.Під „набуттям соціального досвіду” ми розуміємо процес, спрямований на пізнання соціальних норм за допомогою сприйняття, осмислення, емоційного переживання й усвідомлення необхідності відповідати їм та втілювати їх у своїй поведінці.

 

Ключові слова: соціальний досвід, набуття соціального досвіду, позашкільні навчальні заклади, підліток. 

 

Література

1. Божович Л. И. Психология формирования личности: [научн.-практ. пос.] / Лидия Ильинична Божович.– М.: Наука, 1995. – 247 с.

2. Буева Л. П. Социальная среда и сознание личности / Л.П. Буева. ‒ М.: Из-во МГУ. – 1968.–168 с.

3. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики / Георг Гегель. – М., 1974. – 246 с

4. Елькина О.Ю. Формирование продуктивного опыта младших школьников в подготовке выбора профессии: автореф. … дисс. канд. пед. наук. / О.Ю. Елькина. – Новокузнецк.– 1997.– 18с.

5. Кон И. С. Психология ранней юности: [книга для учителя] / Игорь Семенович Кон.- М. : Просвещение, 1989.- 254 c.

6. Мид М. Культура и мир детства. – М. : Наука, 1988. – 429с.

7. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М. : Академия, 1999. – 200 с.

8. Парсонс Т. Система современных обществ. – М. : Аспект-Пресс, 1997. – 270 с.

9. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: избр. труды / Петровский А.В. – М.: Педагогика 1984. – 272с.

10. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения : в 2 т. / Жан-Жак Руссо. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 1. ‒ 654 с.

11. Cидоров А. А. Социальный опыт / А.А. Cидоров.– Красноярский университет, 1987.– 175 с.

12. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ : в 2 т. / Зигмунд Фрейд. – М. : Госиздат, 1922. – Т. 1. – 250 с.