issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Санковська І. М. 

науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України 

 

У статті описано особливості застосування інтерактивних технологій, спрямованих на формування культури екологічної поведінки в учнів початкової школи. Відповідно до вікових характеристик дібрано інтерактивні методи навчання, зазначена етапність діяльності, що сприяє підвищенню рівня екологічних знань і уявлень, навичок природоохоронної роботи й екологічних умінь, дотримання правил поведінки у природі.

 

Ключові слова: екологічна культура, екологічна поведінка, початкова школа, інтерактивні технології навчання, методи, етапи діяльності.

 

Література

 

1. Грошовенко О. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / О. Грошовенко. – Вінниця, 2007. – 246 с.

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. ‒ Х. : Основа, 2009. ‒ 176 с.

3. Колишкіна А. П. Взаємодія школи з батьками в процесі формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів / А. П. Колишкіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 2. ‒ 384 с.

4. Основні орієнтири виховання учнів 1‒11 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник МОН України. – 2011. ‒ № 24. – 38 с.

5. Програма дій з подальшого впровадження „Порядку денного на ХХІ століття (“Rio+5”)”. ‒ К. : Інтелсфера, 2000. – 59 с.

6. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О. І. Пометун, А. В. Пироженко ; ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – С. 8–24.