issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Руденко Ю. О. 

викладач вищої категорії Сумського кооперативного технікуму

 

У статті розглянуто завдання і методи формування інформаційної культури студентів. Виділено окремі завдання, що необхідно вирішувати у рамках навчально-виховного процесу стосовно поставленої проблеми, розкрито їхній зміст та доцільність. Особлива увага у статті приділена формуванню інформаційної культури студентів-майбутніх спеціалістів торговельно-економічної галузі.

 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційний світогляд, інформаційно-комунікаційні технології, критичне мислення, мережевий етикет, комунікативні здібності.

 

Література

1. Коломієць А. М. Формування інформаційної культури студентів у процесі ступеневої підготовки / А. М. Коломієць // Матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Ч. 2. – Біла Церква. – 2012. – С. 57‒61.

2. Корж Н. Г. Із скарбниці античної мудрості / Н. Г. Корж, Ф. Й. Луцька. ‒ К., 1988.

3. Повідайчик О. С. Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Повідайчик ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2007. – 278 с.

4. Романишина О. Інформаційна культура – складова загальної культури особистості / О. Романишина // Збірн. наук. праць Міжн. науково-практичної конф. «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи». – Хмельницький, 2005. – С. 89–91.

5. Церковний А. Аспекти формування Інтернет-залежності / А. Церковний // Соціальна психологія. ‒ 2011. ‒ № 5.– C.149‒154.