issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 1‒2 КЛАСІВ)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 1‒2 КЛАСІВ)

Роговець О. В. 

кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення сутності понять „самосвідомість” та “моральна самосвідомість” особистості. Встановлено, що поряд із психічними процесами, спрямованими на внутрішній світ людини, важливими змістовими елементами її моральної самосвідомості є система цінностей. Виокремлено основні особистісні цінності  – свобода, відповідальність, совість, гідність, самодостатність та розкрито їхній зміст. Охарактеризовано вікові особливості молодших школярів (учнів 1‒2-x класів), які впливають на розвиток у них моральної самосвідомості, підтримуючи чи гальмуючи цей процес.

 

Ключові слова: моральна самосвідомість, базові цінності, свобода, відповідальність, совість, гідність, самодостатність, молодші школярі.

 

Література

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. –К. : Академвидав, 2012. – С. 39.

Боришевський М. Й. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості : у 2-х т. : [монографія] / [М. Й. Боришевський, М. І. Алексєєва, В. В. Антоненко [та ін.] ; за заг. ред. М. Й. Боришевського]. – К., 2001. ‒ Т. 1. – 236 с.; Т. 2. – 231 с.

3. Дробницкий О. Г. Проблемы нравственности / О. Г. Дробницкий. – М. : Наука, 1977.

4. Зайцев В. В. Теория и практика развития личностной свободы учащихся в системе начального образования : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. ‒ Волгоград, 1999. – 413 c.

5. Кон И. С. Категория “Я” в психологии / И. С. Кон // Психологический журнал. –1981. – Т. 2, № 3. – С. 25–38.

6. Малахов В. А. Етика: курс лекцій : навч. посібник / В. А. Малахов. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2002. – 384 с.

7. Савчин М. Психологія відповідальної поведінки / М. Савчин. – К. : Україна-Віта, 1996. – 130 с.

8. Столин В. В. Исследование эмоционально-ценностного отношения к себе с помощью методики управляемой пр

оекции / В. В. Столин // Психологический журнал. – 1981. ‒ Т. 3. – С. 104–117.

9. Чорна К. І. Гуманізація навчально-виховного процесу як механізм становлення культури гідності зростаючої особистості / К. І. Чорна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 16, кн. 1. – С. 344–353.