issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТЬ „ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” ТА „МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ”

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТЬ „ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” ТА „МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ”

Ратинська І. В. 

асистент кафедри методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка

 

На основі аналізу філософської, соціологічної, педагогічної літератури розкрито сутність понять „відповідальність” та „моральна відповідальність. Встановлено, що під відповідальністю розуміють якість особистості, яка відображає здатність людини відповідати за свої вчинки, можливість для суспільства піддавати ці дії моральному оцінюванню, спроможність правильно розуміти потреби інших людей як свої особисті. Моральна відповідальність розглядається як самостійно прийнята особистістю відповідальність, що передбачає виконання норм поведінки у суспільстві, безпосередньо пов’язана зі свободою людини у моральному виборі, правильним розумінням інших, виявом поваги до них, а також розумінням самої себе, умінням керувати власними потребами, бажаннями і вчинками.

 

Ключові слова: відповідальність, моральна відповідальність, совість, моральний вибір, свобода, поведінка.

 

Література

1. Арсанусова Л.Ю. Словарь по биомедицинской этике : [для студ. всех факультетов высших мед.учеб. заведений] / Л. Ю. Арсанусова.– Ставрополь: СтГМА, 2011. – 345 с.

2. Гобозов И. А. Социальная философия : учебник для вузов / И. А. Гобозов. – М. : Академический проект, 2008. – 736 с.

3. Дюркгейм Э. Социология образования / Э. Дюркгейм; [пер. с фр. Т. Г. Астаховой].– М.: ИНТОР, 1996.– 77 с.

4. Жарова М. Этика, ответственность и правовые нормы в профессиональной деятельности медицинских работников / М. Жарова //RELFA.– 2010.– № 7. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.relga.ru/Enrivon/WebObjects.

5. Иванова В. М. Социальная ответственность как интегральное качество личности / В. М. Иванова. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.sword.com.ua/Simpoz2/103.pdf.

6. Романів Н. П. Стан сформованості відповідального ставлення старших підлітків шкіл-інтернатів до своїх прав та обов’язків / Н. П. Романів // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 137‒145.

7. Сидорова Т. Н. Особенности социальной ответственности у старшеклассников / Т.Н. Сидорова // Вопросы психологии.– 1987.– № 5.– С. 45–48.

8. Суханов Е. А. Гражданское право : в 4 т. / Е. А. Суханов. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 585 с.

9. Франкл В. Э. Человек в поисках смысла : пер. с англ. и нем. / В. Э. Франкл ; [общ. ред.: Л. Я.Гозмана, Д. А. Леонтьева ;]. – М.: Прогресс, 1990.– 366 с.