issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ „ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ”

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ „ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ”

Стаднік Н. В.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Розкрито сутність педагогічної культури батьків як складника їхньої загальної культури, що уособлює рівень педагогічної підготовки, який забезпечує перетворення сімейного виховання на цілеспрямований, успішний процес з повноцінного вирішення завдань розвитку і виховання дитини. Встановлено, що педагогічна культура батьків може бути представлена як комплекс знань, емоційних проявів і вмінь психолого-педагогічного характеру, які забезпечують їхню діяльність з виховання та розвитку дитини. Доведено, що важливим компонентом педагогічної культури батьків є рефлексія – уміння аналізувати власні дії, вчинки і стани; оцінювати необхідність та ефективність запроваджених методів і прийомів виховання, причини успіхів і невдач, утруднень, що виникають у процесі сімейного виховання; здатність дивитися на себе очима своєї дитини.

 

Ключові слова: батьки, педагогічна культура, структурні компоненти, знання, емоційні прояви, практичні вміння, дитина, сімейне виховання.

 

Література

1. Бадмаев С. А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников / С. А. Бадмаев. – М. : Магистр, 1997. – 95 с.

2. Вершловский С. Г. Проблемы гуманизации школьного образования / С. Г. Вершловский // Гуманизация образования: Теория. Практика. – СПб., 1994. – С. 5–14.

3. Гладкова Ю. А. Деятельность дошкольного учреждения по повышению психолого-педагогической культуры современной семьи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Гладкова Ю. А. – М., 2009. – 20 с.

4. Меренков А. В. Сущность качественных изменений воспитательной деятельности в динамично меняющемся мире / А. В. Меренков // Известия Урал. Гос. ун-та. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2011. ‒ Т. 95, № 4. – С. 70–73.

5. Недвицкая М. Н. Теория и практика организации педагогического взаимодействия школы и семьи / М. Н. Недвицкая. – М. : УЦ Перспектива, 2011. – 152 с.

6. Хачатрян Л. А. Состояние воспитательного потенциала современной российской семьи / Л. А. Хачатрян, Н. С. Кабанова // Вестник Пермського у-та. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-vospitatelnogo-potentsiala-sovremennoy-rossiyskoy-semi#ixzz35HGw9dBf.

7. Щербакова С. Н. Формирование психолого-педагогической культуры родителей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Щербакова Светлана Николаевна. – М., 1998. – 219 с.