issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Тарасова Т. В.

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторіїпревентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

 

На основі теоретичного аналізу наукового доробку вітчизняних та закордонних учених автор розглядає специфіку поняття «просоціальна поведінка»; розкриває вікові, анатомо-фізіологічні та індивідуально-психологічні особливості учнів початкової школи, які необхідно враховувати вчителям та вихователям з метою формування просоціальної поведінкидитини відповідно до динаміки соціальних змін і вираженої орієнтації суспільства на соціальний престиж і успішність.

 

Ключові слова: молодший шкільний вік, психо-фізіологічні особливості учнів початкової школи, формування просоціальної поведінки.

 

Література

1. Басюк Н. А. Виховання почуття відповідальності в молодших школярів. Сходинки до відповідальності : навч.-метод. посіб. / Наталія Анатоліївна Басюк ; за ред. проф. Левківського М. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»)

3. Выготский Л. С. Кризис семи лет // Собр. соч. в 6 т. – Т. 4. – М. : Педагогика, 1984. –С. 376–385.

4. Істратова О. М. Довідник психолога початкової школи / О. М. Істратова. ‒ Ростов н/Д : Фенікс, 2006.

5. Кононко О. Л. Відмінності хлопчиків і дівчаток та їх врахування в педагогічній діяльності / О. Л. Кононко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К.; Житомир, 2004. – Вип. 6, кн. 1. – С. 18–27.

6. Концепция просоциального поведения З. Линдерберга: материалы межд. н-практ. конф. «Личность и общество». 7. Трухін І. Психолого-технологічні основи шкільного виховання : навч. посіб. / Ігор Трухін, Олександр Шпак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дрогобич : Вимір, 2003. – 404 с. – Бібліогр.: с. 397–400.