issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК МОРАЛЬНОЇ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРОЇ КАТЕГОРІЇ

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК МОРАЛЬНОЇ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРОЇ КАТЕГОРІЇ

Примачок Л. Л.

кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії психолого-педагогічних та суспільно-економічних дисциплін Рівненського базового медичного коледжу

 

Розглянуто погляди науковців на сутність альтруїзму як моральної і міждисциплінарної категорії. Виявлено, що на рівні різних галузей наукового знання альтруїзм найчастіше трактується через протиставлення його егоїзму; крізь призму емоційної реакції емпатії як афективного зв’язку з іншою людиною, здатність залучатися до її емоційного життя, поділяти переживання; надання пріоритетності благу іншого з одночасною відмовою від власного блага, жертовності на користь іншої людини. Альтруїзм набуває реалізації у любові до ближнього, добрій волі, доброчинності, обов’язку перед людиною, щедрості, милосерді, визнанні іншого, чесності, справедливості, терпимості, співчутті, практичній безкорисливій допомозі, догляді за хворими, захисті, турботі, служінні.

 

Ключові слова: альтруїзм, моральна категорія, міждисциплінарна категорія, егоїзм.

 

Література

1. Антилогова Л. Н. Альтруизм и его роль в профессиональной деятельности социального работника / Л. Н. Антилогова // Социальная работа в Сибири : сб. науч. трудов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.– С. 35–44.

2. Басина Е. З. Роль идентификации в формировании альтруистических установок личности / Е. З. Басина, Е. Е. Носиловская // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. – 1977. – № 4. – С. 12–15.

3. Вишнівська Н. В. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя у молодших школярів / Н. В. Вишнівська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 2. ‒ С. 52‒59.

4. Ильин Е. П. Психология помощи. Альтруїзм, егоизм, эгоизм, эмпатия / Евгений Павлович Ильин.– СПб.: Питер, 2013. – 304 с.

5. Конт О. Курс положительной философии : в 2 т. Т. 1 / О. Конт. ‒ СПб. : кн. магазин т-ва Посредник, 1900. – 302 с.

6. Майерс Д. Социальная психология / Дэвид Майерс. – СПб. : Питер, 1997. – 688 с.

7. Поддьяков А. Н. Альтер-альтруизм / А. Н. Поддьяков // Психология. – 2007. – № 3. – С. 98–107.

8. Соловьев В. С. Оправдание добра: Нравственная философия / В. С. Соловьев. – М. : Республика, 1996. – 479 с.

9. Cуворов А. В. Человечность как фактор саморазвития личности / А. В. Суворов // Мир Психологии. – 1996.– № 2. – С. 24–

10. Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. – М. : Прогресс, 1973. – 340 с.

11. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / А.Шопенгауэр ; [общ. ред., сост., вступ. ст. А.А. Гусейнова и А.П.Скрипника]. – М.: Республика, 1992.– 448 с.