issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДИНАМІКА РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

ДИНАМІКА РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

Третяк О. П.

старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти комунального закладу «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної світи імені Василя Сухомлинського»

 

У статті в рамках проведеного автором експериментального дослідження представлено динаміку рівнів вихованості у молодших школярів ціннісного ставлення до людини. Проаналізовано і порівняно, на основі визначених критеріїв (когнітивного, емоційно-ціннісного, діяльнісного) та показників, дані використання діагностувальних методик на початку і наприкінці дослідження, висвітлено корекційну роботу педагогів з дітьми, зміни у свідомості, самосвідомості та поведінці молодших школярів стосовно ціннісного ставлення до людини.

 

Ключові слова: молодші школярі, рівні вихованості, ціннісне ставлення до людини, експеримент, динаміка, діагностувальні методики.

 

Література

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : [навч. посіб.] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія „Альма-матер”).

2. Инновационные направления в развитии системы воспитания : [метод. пособ.] / [В. П. Сергеева, Б. А. Кирмасов, Л. С. Подымова, Г. В. Сороковых [и др.] ; под. ред. В. П. Сергеевой]. – М. : Перспектива, 2012. – 248 с.

3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. – К. : Освіта, 2012. – 392 с.

4. Рогожникова Р. А. Теория и практика воспитания дисциплинированности школьников на основе ценностного отношения к человеку : дис. … д-ра ист. наук : 13.00.01 / Р. А. Рогожникова. – Пермь, 1998. ‒ 327 с.

5. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : [посіб. для вчителів і методистів почат. навчання] / Олександра Яківна Савченко. – 2-ге вид., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.

6. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1981. – 256 с.

7. Щуркова Н. Е. Новое воспитание в новой школе / [Щуркова Н. Е., Мухин М. И., Желаннова А. В. ; под общ. ред. Н. Е. Щурковой]. – М. : АРКТИ, 2012. – 264 с.