issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЦІННІСНА ПРИРОДА духовної культури виховання особистості

ЦІННІСНА ПРИРОДА духовної культури виховання особистості

Постовий В. Г.

кандидат педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті досліджено ціннісну природу виховання духовності у дітей. Автор спирається на теоретичні засади античної філософії і педагогіки, представників епохи Відродження М. Куземського, Е. Роттердамського, М. Монтеня, українських філософів С. Оріховського, Г. Сковороди та інших. Особливе місце у статті відведено аналізу теорії представників школи німецької класичної філософії І. Канта, А. Шопенгауера, а також поглядів російського філософа і педагога М. Бахтіна щодо природи духовних цінностей як окремої галузі вселюдської культури. Автор аналізує особливості формування духовної культури української молоді в сучасних умовах, виходячи із досліджень І. Беха, М. Боришевського, О. Вишневського, К. Журби, Л. Примачок, С. Гончаренко, В. Кременя, М. Щербаня та багатьох інших українських і зарубіжних науковців.

 

Ключові слова: духовна природа культури цінності сім’ї, виховання дітей і молоді, педагогіка. 

 

Література

1. Бахтин М.М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. – М., 1985. – С. 117.

2. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 2.: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посібник. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

4. Кант И. Основоположення метафизики нравов : в 8 т. – М. ‒ Т. 4. – 205 с.

5. Кремень В. Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації / В. Кремень // Освіта України. – 20‒29 листопада, 2006.

6. Постовий В. Г. Тенденції і пріоритети виховання дітей в сучасній сім’ї / В. Г. Постовий. – К., 2006. – 71 с.

7. Постовий В. Г. Ціннісні орієнтації української сім’ї (історико-педагогічний аспект) / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 185‒191.

8. Ушинский К.Д. Родное слово / К. Д. Ушинский.– М., 1981.

9. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : у 2-х т. : пер. з рос. Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки / редкол.: В. М.Столєтов (голова) та ін. – К. : Радянська школа, 1983. ‒ 488 с.

10. Философский энциклопедический словарь : 2-е изд.– М.: Советская энциклопедия, 1989.– 815с.

11. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственности / Артур Шопенгауэр. – М. : Республика, 1992. – С. 442.