issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Уйсімбаєва М. В.

аспірантка лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті обґрунтовано важливість виховання соціальної активності старшокласників як активних суб’єктів життєдіяльності; наголошено на залежності подальшої соціальної адаптації та інтеграції у суспільство від успішної соціалізації у шкільному віці; визначено, що саме шкільний вік є сприятливим періодом для формування соціальних якостей особистості на основі засвоєння соціальних норм і цінностей.

 

Ключові слова: виховання, соціальна активність особистості, соціальність, соціалізація, соціальний розвиток, виховання соціальної активності, соціальне виховання.

 

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. – К. : Либідь, 2008. – 848с.

2. Грабовська С. Соціальна активність в процесі соціалізації особистості / С. Грабовська, С. Чолій // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2010. – Т. ХІІ, ч. 1. – С. 171–181.

3. Кравченко T. B. Сутність характеристики соціалізації / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. − 2007. − № 3. – С. 11‒19.

4. Лавренко О. Формування соціальної активності підлітків шляхом використання виховного потенціалу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / О. Лавренко // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 54‒57.

5. Литовченко О. В. Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Освітологічний дискурс. – 2011. – Випуск 3. Режим доступу : http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/main.html.

6. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посібник / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – 667 с.

7. Мордкович В. Г. Социальная активность как качество общественного человека / В. Г. Мордкович, В. В. Посмыкалов // Социальная активность городского населения. – М. : ИСИ АН СССР, 1984. – С. 4‒31.

8. Мрихіна О. М. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у навчально-виховному процесі сучасної гімназії.

9. Петрочко Ж. В. Різнорівнева участь у житті суспільства й прийнятті рішень як прояв суб’єктності дитини / Ж. В. Петрочко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.

10. Тельна О. А. Формування соціальної активності незрячих учнів молодшого шкільного віку засобами рольової гри : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Ольга Анатоліївна Тельна ; Інститут спеціальної педагогіки національної академії педагогічних наук України. – Київ. – 2011. – 208 с.

11. Ткачук М. Роль виховного середовища у національному вихованні особистості / М. Ткачук // Збірник наукових праць. ‒ Умань : УДПУ ім. Павла Тичини. – 2007. – Випуск 22. – С. 180‒186.