issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ "СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ" (ТЕНДЕНЦІЇ ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ)

ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ "СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ" (ТЕНДЕНЦІЇ ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ)

Федорова М. А.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського державного університету імені Івана Франка

 

Автор аналізує сутність поняття "цінності" у гуманітарних науках, класифікації цінностей, представлені у вітчизняній філософії. Розкрито окремі методичні поради до виховання етичних доброчесностей, запропоновані вченими у давніх країнах (Аристотель, Демокрит, Конфуцій, Сократ). Також обґрунтовано педагогічні умови, форми і методи роботи з дітьми в історії зарубіжної педагогіки ХVІІ‒ХІХ ст., що оптимізують процес виховання соціально-моральних цінностей зростаючої особистості.

 

Ключові слова: цінності, соціальні цінності, моральні цінності, методи виховання, засоби виховання.

 

Література

1. Аристотель. Политика : cочинения / Аристотель. – М. : Мысль, 1984. – Т. 4. – С. 375–645

2. Коменський Я. А. Материнська школа / Я. А. Коменський // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за ред. Борисової. – К. : Вища школа, 2004. ‒ С. 10‒25.

3. Локк Дж. Мысли о воспитании / Дж. Локк // Педагогическое наследие. ‒М. : Педагогика, 1989. – 416 с.

4. Материалисты Древней Греции. ‒М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1955. – С. 153‒174.

5. Мудрецы Поднебесной. – Симферополь : Реноме, 1998. – 348 с.

6. Песталоцци И. Г. Лебединая песня / И. Г. Песталоцци // Избр. пед. соч. : в 2-х т. – М., 1981. – Т. 1. – С. 208–399.

7. Платон. Менон : собр. соч. в 4 т. / Платон. – М. : Мысль, 1990  – Т. 1. – С. 575‒612.

8. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо // Педагогическое наследие. ‒М. : Педагогика, 1989. ‒ С.161‒192.

9. Сенека Л. А. Наедине с собой / Л. А. Сенека, М. Аврелий. ‒ Симф. : Реноме, 1998. ‒ С. 381–384.

10. Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме / В. П. Тугаринов. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1968. – 121 с.