issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОФЕСІЙНА ПЕРСПЕКТИВА СТАРШОКЛАСНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

ПРОФЕСІЙНА ПЕРСПЕКТИВА СТАРШОКЛАСНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Попова Т. С. 

молодший науковий співробітник лабораторії трудового виховання та профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті обґрунтовано важливість формування у старшокласників професійної перспективи як майбутнього людини в масштабі її професійного шляху. На основі аналізу наукових джерел розкрито різні підходи до трактування поняття “професійна перспектива”, визначено її сутність як психологічного утворення, що свідчить про сформований образ власного бажаного, усвідомлюваного та можливого професійного майбутнього, яке конкретизується у цілях його практичної реалізації.

 

Ключові слова: сутність, перспектива, життєва перспектива, професійний план, професійна перспектива старшокласника, образ майбутнього.

 

Література

1. Бех М. І. Формування образу “Я - майбутній професіонал” у старшокласників у процесі професійної орієнтації : дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / М. І. Бех.– К., 2010.– 229 с.

2. Головаха Є. І. Життєва перспектива і професійне самовизначення молоді / Є. І. Головаха.– К.: Наук. думка, 1988.– 142 с.

3. Ігнатова О. І. Система роботи школи-інтернату з професійного самовизначення старшокласників / О. І. Ігнатова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.

4. Климов Е. А. Пути в профессионализм (психологический взгляд): учеб. пособ. / Е. А. Климов.– М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003.– 320 с.

5. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения / К.К.Платонов.– М.: Наука, 1982.– 309с.

6. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников.– М.: Ин-т практической психологии, 1996.– 256 с.

7. Словник-довідник з соціальної роботи / [за ред. Є.Холостовой].- М.: Юрист, 2000.- 424с.

8. Словник іншомовних слів / [за ред. О.Мельничука].– К.: УРЄ, 1985.– 966с.

9. Сучасний тлумачний словник української мови /[уклад. Н.Кусайкіна,Ю.Цибульник]. -К.: Школа, 2009.- 730с.

10. Федун Л. М. Професійні домагання старшокласника: сутність, структура та рівні сформованості / Л. М. Федун //Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Педагогіка.– Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2009.– Вип. 87.– С. 176–180.

11. Философский словарь/ [под ред. И.Фролова].– М.: Республика, 2001.- 719 с.