issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Флярковська О. В.

начальник відділу науково-методичного забезпечення моніторингових досліджень відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

 

Стаття присвячена проблемі творчої самореалізації у підлітковому віці. Акцентовано на необхідності формування творчої самореалізації підлітків; розкрито поняття: «особистість», «самореалізація», «творчість», «активність», «творча активність». Проаналізовано теоретичні аспекти проблеми, зокрема способи стимулювання творчої самореалізації. Визначено умови, необхідні для формування готовності підлітків до творчої самореалізації, свідомого вибору варіанту свого майбутнього з опорою на власні сили.

 

Ключові слова: підліток, особистість, самореалізація, творчість; активність, діяльність.

 

Література

1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с.

2. Винославська О. В. Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. – 352 с.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

4. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Коростылева. – СПб. : Речь, 2005. – 222 с.

5. Леонтев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

6. Психологія і педагогіка життєтворчості : навч.-метод. посіб. / [ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. глови), Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков, (наук. ред.) та ін.]. – К., 1996. – 792 с.

7. Пустовіт Г. П. Діяльнісний підхід у навчанні особистості в позашкільному закладі: психологічний аспект / Г. П. Пустовіт // Рідна школа. – 2007. – № 11/12. – С. 3–6.

8. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посіб. / В. В. Рибалка. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.

9. Щукина Г. И. Развитие познавательной активности школьников / Г. И. Щукина. М., 1989, – 142 с.

10. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.