issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

САМОВРЯДУВАННЯ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

САМОВРЯДУВАННЯ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Ціпан Т. С.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

 

У статті розкрито основні засади, цілі, напрями, зміст діяльності органів самоврядування в Асоціації дитячо-юнацьких об’єднань, що сприяють забезпеченню процесу формування і розвитку особистості зі сформованою громадянською позицією. Автором запропонована структура органів самоврядування в Асоціації дитячо-юнацьких об’єднань “Партнерство”. Наведено приклади рольових ігор, які сприяють формуванню громадянської свідомості, почуттів і поведінки.

 

Ключові слова: громадянське виховання, самоврядування, члени дитячо-юнацьких об’єднань, Асоціація дитячо-юнацьких об’єднань, ігри громадянського спрямування.

 

Література

1. Алиева Л. Детское движение – субъект воспитания. Теория, история, практика : монография / Л. В. Алиева ; Рос. акад. образования, Ин-т теории образования и педагогики. – М. : Макс-Пресс, 2002. – 221 с.

2. Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного : довідник-посібник / [Р. М. Охрімчук, Л. В. Шелестова, О. В. Кравченко та ін.]. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 255 с.

3. Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” : посібник для молодіжних громадських організацій / Фонд підтримки молодіжних демократичних ініціатив ; упор. О. Дмитренко. – К. : [б. в.], 2003. – С. 155–183.

4. Кабуш В. Т. Моральные ценности детского объединения / В. Т. Кабуш // Праблемы выхавання. – 2003. – № 6. – С. 73–83.

5. Кирпичник А. Г. Социальная работа в сфере детского движения / А. Г. Кирпичник // Теория история, методика детского движения. Спецвыпуск. – М. : [б. и.], 1995. – С. 104–107.

6. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13.

7. Мальцева Э. А. Детская общественная организация как пространство социального воспитания подростков : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / Э. А. Мальцева. – Ижевск : 2006. – 423 с. [6] c.

8. Оржеховська В. М. Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій : навч. пос. / В. М. Оржеховська, Г. Г. Ковганич. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2007. – 234 с.

9. Фабрикантова Е. В. Сюжетно-ролевая игра как средство воспитания гражданственности старшеклассников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 ‒ история педагогики. – Оренбург, 2002, – 227 с.

10. Федорова Є. В. Функціонально-прогностична модель виховання громадянськості студентів з особливими потребами / Є. В. Федорова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.