issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДИТЯЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

ДИТЯЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Чиренко Н. В.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розкрито виховні можливості дитячих організацій та об’єднань; визначено особливості їхньої діяльності як дієвого партнера інших соціальних інститутів у процесі виховання підростаючої особистості. Окреслено роль педагогів – дорослих лідерів дитячих організацій та об’єднань як необхідної умови їхнього ефективного функціонування. Визначено пріоритети діяльності дитячих організацій та об’єднань, їхні основні завдання, мету; обґрунтовано цінність дитячого об’єднання у контексті виховання підлітків.

 

Ключові слова: громадські дитячі організації та об’єднання, виховний потенціал, підлітки, виховання, дорослі лідери.

 

Література

1. Алиева Л. В. Становление и развитие отечесвенного детского движения как субекта воспитательного пространства : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Алиева Людмила Владимировна. – Москва, 2002. – 322 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : наук. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

3. Головенько В. Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політолог. аналіз основ. періодів) / В. Головенько. – К. : А.Л.Д., 1997. – 160 с.

4. Дети и детские организации России в ХХ веке. История и современность глазами социологов. – М. : Педагогическое общество России, 2007. – 256 с.

5. Дитячі об’єднання України у вимірах минулого і сучасного : довідник-посібник / Р. М. Охрімчук, Л. В. Шелестова, О. В. Кравченко [та ін.]. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 256 с.

6. Коляда Н. М. Дитячий рух як інститут соціалізації дітей та підлітків / Н. М. Коляда // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – Київ, 2009. – 568 с.

7. Лісовець О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями : дис. … канд. наук : 13.00.05 / Лісовець Олег Васильович. – Київ, 2008.

8. Романовська Л. І. Соціально-психологічні засади діяльності дитячих громадських об’єднань як інституту соціального виховання / Л. І. Романовська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 4–9.

9. Шахрай В. М. Діагностика сформованості соціальної компетентності підлітків / В. М. Шахрай // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 332‒341.

10. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні : метод. посіб. / О. В. Пащенко, Н. В. Чиренко, К. І. Чорна [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД. – 200 с.