issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Чорна К. І.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розкрито сутність моральної самосвідомості зростаючої особистості. Визначено базові цінності цього феномену. Досліджено основні компоненти виховання моральної самосвідомості дітей та учнівської молоді: знання, ціннісні ставлення, інтереси, емоції, почуття, потреби і мотиви, самооцінка, рефлексія, практична діяльність, воля, вищі моральні цінності, ідеали, самовиховання.

 

Ключові слова: моральна самосвідомість, основні компоненти виховання, зростаюча особистість.

 

Література

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

2. Бех І. Д. Психологічна сутність гуманізму у вихованні особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1994. ‒ №3. – С. 3–12.

3. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с. – (Серія «Альма-матер»).

4. Головин С. Ю. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. – Минск : Харвест, 1998. – 568 с.

5. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Устимович Гончаренко. ‒ 2-ге вид., доп. й виправ. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – С. 83.

6. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с. – (Серия „Мастера психологии”).

7. Мудрик А. В. О воспитании старшеклассников / Анатолий Викторович Мудрик. ‒ Просвещение, 1981. – 176 с.

8. Мясищев В. Н. Психология отношений / Владимир Николаевич Мясищев ; под ред. А. А. Бодалева. – М. : Институт практической психологии, Воронеж : НПО „МОДЭК”, 1995. – 356 с.

9. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание : монография   Александр Георгиевич Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.