issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Шкільна І. М.

науковий співробітник лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Розкрито виховання моральної самосвідомості старших підлітків як наукову проблему. Проаналізовано філософські, психологічні та педагогічні джерела, в яких висвітлюється зазначена проблема, що дало змогу схарактеризувати моральну самосвідомість як феномен і новоутворення у контексті змістово-смислової сутності ціннісного „Я” особистості, рефлексії, самопізнання, самооцінки і самоставлення. Доведено, що старший підлітковий вік є сенситивним до виховання моральної самосвідомості. Визначено основні функції моральної самосвідомості та головні суперечності, які необхідно вирішити для оптимізації виховання моральної самосвідомості у старших підлітків.

 

Ключові слова: самоставлення, моральна самосвідомість, старші підлітки, рефлексія, самопізнання, самооцінка.

 

Література

1. Алексеева Ю А. Становление морального самосознания подростков в процессе психологического консультирования : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 – Педагогическая и возрастная психология / Ю. А. Алексеева. – К., 2006. – 20 с.

2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

3. Бонк И. Г. Особенности нравственного самосознания у подростков : дисс. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 ‒ Педагогическая психология / Бонк Ирина Георгиевна. – Иркутск, 2006. – 206 с.

4. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка / І. С. Булах. – К., 2003. – 340 с.

5. Зимянський А. Р. Генезис форм прояву моральної самосвідомості підлітка / А. Р. Зимянський // Проблеми загальної та педагогічної психології. Т. ХІ, част. 5. : [зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – К., 2009. – С. 129–135.

6. Столин В. В. Самосознание личности. ‒ М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. ‒ 284 с

7. Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм. ‒ М. : Республика, 1992. – 430 с. – (Серия «Мыслители ХХ века»).

8. Церковникова Н. Г. Психологические особенности нравственного самосознания подростка в процессе средовой адаптации : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 – Педагогическая психология / Н. Г. Церковникова. – Екатеринбург, 2004. – 21 с.

9. Чеснокова И. И. Проблемы самосознания в психологии / Ирина Чеснокова. – М. : Наука, 1997. – 143 с.

10. Школа життєтворчості особистості : наук.-метод. збірник / ред. кол.: В. М. Доній, Г. М. Несен, І. Г. Єрмаков та ін. – К. : ІСДО, 1995. – 480 с.