issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У ФРАНЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У ФРАНЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Школяр Л. В.

старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

У статті на основі аналізу історичної, педагогічної, соціологічної, філософської та психологічної літератури розглянуто етапи становлення та розвитку соціально-педагогічної роботи у Франції. Особлива увага приділена специфіці соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Проаналізовано роль державних, недержавних установ та громадських організацій у такій діяльності.

 

Ключові слова: соціально-педагогічна робота, анімаційна діяльність, асоціації, спеціалізоване соціальне навчання, метод соціальної превенції.

 

Література

1. Багатова З. Б. Педагогические основы социальной работы во Франции : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – Махачкала, 2002. – 156 с.

2. История социальной педагогики : учебник для студ. высш. учеб. заведений / авт.-сост. М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова, В. А. Дегтерев [и др.] ; под общ. ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. – 260 с.

3. Лодкина Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. В. Лодкина. – 4-е изд. стер. – М. : Академия, 2009. – 208 с.

4. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2000. – 200 с.

5. Никитский М. В. Теоретические и исторические аспекты современной социокультурной анимационной деятельности // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. – 2008. – Вып. 3(10). – С. 28–36.

6. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. проф. А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.

7. Соціальна робота : підручник / В. А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. М. Горішна, Г. В. Лещук, О. Ю. Пришляк / за ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль : Збруч, 2010. – 330 с.