issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОРОСЛІШАННЯ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ЦІННІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОКОЛІНЬ ДОРОСЛИХ ТА МОЛОДИХ

ДОРОСЛІШАННЯ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ЦІННІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОКОЛІНЬ ДОРОСЛИХ ТА МОЛОДИХ

Щербаков А. В.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри виховання і додаткової освіти ДБОУ ДПО «Челябинський інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників освіти»

 

Загострення відносин між дорослими і молодими людьми є однією з проблем, яка ускладнює реалізацію освітніх завдань суспільства. Вирішення цієї проблеми автор статті вбачає у розумінні сутності конфліктів між поколіннями на основі вивчення ціннісних відносин різних поколінь, особливостей дорослішання підлітків та молоді, організації ціннісних взаємодій поколінь в умовах спів-буттєвої дитячо-дорослої спільності.

 

Ключові слова: покоління, відносини між поколіннями, дорослішання, спів-буттєва дитячо-доросла спільність, цінності.

 

Література

1. Беспалова Ю. М. Ценностные ориентации молодежи современной России (межпоколенный подход) / Ю. М. Беспалова, С. М. Герцен // Вестник Тюменского государственного университета. – 2009. – № 4. – С. 117‒126.

2. Глотов М. Б. Поколение как категория социологии / М. Б. Глотов // Социс. – 2004. – № 10. – С. 42–49.

3. Остапенко А. А. Взросление подростков: дисфункции детско-взрослой общности и пути их преодоления / А. А. Остапенко // На пути к преступлению: девиантное поведение подростков и риски взросления в современной России (опыт социологического анализа) : колл. монография / под науч. ред. М. Е. Поздняковой и Т. А. Хагурова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т ; М. : Институт социологии РАН, 2012. – 344 с.

4. Постникова М. И. Психология отношений между поколениями в современной России : автореф. дис. … докт. психол. наук / М. И. Постникова. – СПб, 2011. – 55 с.

5. Троцук И. В. Поколенческий анализ: теоретические и методические компоненты [Электронный ресурс] / И. В. Троцук // Российский университет дружбы народов. – Режим доступа: http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_08350d91648c16011abcbd660454ce76. ‒ Название с экрана.

6. Фельдштейн Д. И. О развитии фундаментальных психологических исследований Российской академии образования / Д. И. Фельдштейн // Мир психологии. – 2006. – № 1. – С. 67–76.

7. Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве времени детства / Д. И. Фельдштейн. – М. : Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1997. – 160 с.

8. Шамис Е. Основы теории поколений [Электронный ресурс] / Е. Шамис. – Режим доступа: http://rugenerations.su. –Название с экрана. 

9. Шувалов, А. В. Служба психологического здоровья детей / А. В. Шувалов. – М. : ЦРТДиЮ «Лефортово», 2004. – 115 с.

10. Шустова, И. Ю. Детско-взрослая общность и её со-бытийные характеристики / И. Ю. Шустова // Со-бытийность в образовательной и педагогической деятельности / под ред. Н. Б. Крыловой, М. Ю. Жилиной. – 2010. – Вып. 1 (43). – 157 с.