issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР СІМ’Ї ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДИТИНИ

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР СІМ’Ї ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДИТИНИ

Яценко Л. В.

кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки та психології ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

 

Розкрито роль сім’ї у соціалізації дитини як процесу інтеграції індивіда в суспільство завдяки оволодінню його вимогами, набуття соціально значущих характеристик свідомості та поведінки, які регулюють його взаємовідносини з іншими людьми та соціумом загалом. Розглянуто особливості сімейної соціалізації як цілеспрямованого та нерегульованого процесу, який реалізується не лише завдяки спеціально організованому впливу дорослих (виховання) на дитину, а й унаслідок спостереження та наслідування нею поведінки всіх дорослих членів сімейного мікроколективу. Охарактеризовано ознаки соціального простору сім’ї та механізми його дії на процес соціалізації зростаючої особистості.

        

Ключові слова: соціалізація, сім’я, дитина, соціальний простір сім’ї, механізми соціалізації, батьки.

 

Література

1. Андреева Г. М. Психология социального познания / Г. М. Андреева. ‒ М. : Аспект Пресс, 2000. – 288 с.

2. Гусельцева М. С. Парадигмы в психологии: историко-методологический анализ / М. С. Гусельцева // Парадигмы в психологии: науковедческий анализ / Журавлев А. Л., Корнилова Т. В., Юревич А. В.  (ред.). – М. : ИП РАН, 2012. – С. 34–56.

3. Манукян Э. А. Семья и социализация детей / Э. А. Манукян // Отечественный журнал социальной работы. – 2011. – № 1. – С. 114–117.

4. Петрищев В. И. Семья-институт социализации подрастающих поколений в Великобритании, США и в Новой Зеландии / В. И. Петрищев // Сравнительная педагогика. – 2001. – № 4. – С. 383–392.

5. Пивоварова И. В. Ролевые функции семьи в процессе социализации личности : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Пивоварова Ирина Валерьевна. – Тюмень, 2011. – 236 с.

6. Тэшфел А. Эксперименты в вакууме / А. Тэшфел // Современная зарубежная социальная психология. – М. : Моск. гос. ун-т, 1984. – С. 229–243.

7. Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве-времени детства / Д. И. Фельдштейн. – М. : Флинта, 1997. – 160 с.

8. Шипилов К. А. Целостная природа человека и проблема социализации ребенка / К. А. Шипилов // Мир психологии. – 2004. – № 4. – С. 18–27.