issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ІДЕАЛІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ІДЕАЛІВ

Петренко М. В.

викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

 

Розглянуто теоретичні засади формування у старшокласників професійних ідеалів. Проаналізовано філософські, психологічні, педагогічні праці, в яких висвітлюється зазначена проблема. Визначено тенденції в розумінні сутності та значення професійного ідеалу для діяльності й розвитку особистості.

 

Ключові слова: професійний ідеал, учні старшого шкільного віку, формування професійних ідеалів.

 

Література

1. Большая Советская Энциклопедия / гл. редактор А. М. Прохоров. ‒ М. : Советская энциклопедия, 1972. – Т. 10. ‒ 590 с.

2. Ващенко Г. Виховий ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Ред. газ. Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

3. Кадыров А. К. Деятельность. Познание. Нравственный идеал / А. К. Кадыров. – Ташкент :“ФАН” Узбецкой ССР, 1989. – 107 с.

4. Корнієнко В. О. Політичний ідеал: проблема еволюції та втілення в умовах сучасного суспільного розвитку : автореф. дис. …. д-ра політ. наук : 23.00.03 / В. О. Корнієнко ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. – К., 2002. – 36 с.

5. Лекторский В. А. Идеал, утопия и критическая рефлексия / В. А. Лекторский. – М. : РОССПЭН, 1996. – 302 с.

6. Лузан М. В. Модель формування професійних ідеалів старшокласників у процесі технологічної підготовки / М. В. Лузан // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 2. ‒ C.204‒214.

7. Мор Т. Утопия / Томас Мор. ‒ М. : Наука, 1978. – 414 с.

8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Гос. учеб. из-во Нарсомпроса РСФСР, 1940. – 792 c.

9. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа. – Т. 2. – 675с.

10. Фельдштейн Д. И. Психология личностного развития подростка / Д. И. Фельдштейн // Советская педагогика. ‒ 1991. ‒ № 4. ‒ С. 31‒38.

11. Хрестоматия по истории педагогики /сост. И. Е. Лакин. – Минск : Высшая школа, 1971. – 375 с.