issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ девіантної поведінки ДІВЧАТ ГРУП РИЗИКУ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ девіантної поведінки ДІВЧАТ ГРУП РИЗИКУ

Парфанович І. І.

доцент кафедри соціальної педагогіки Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 

Література

Морозова С. А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: ресурсы образования / С.А.Морозова // Преподавание истории и обществознания в школе.– 2003.– № 8.– С.36–39.

Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: уч. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.Я.Олиференко, Т.И.Шульга, И.Ф.Дементьева].– М.: Академия, 2002.– 256 с.

Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: навч.-метод. посібник / В. М. Оржеховська.– К.: ВіАН, 1996.– 352 с.

Петрова А. «Трудные» девочки: проблемы воспитания / А. Петрова // Воспитание школьников.– 2006.– №– С.58–65.

Попов М. Проблема відхилень у педагогічній науці (друга половина ХІХ ‒початок ХХ ст. / М. Попов // Рідна школа.– 2003.– №– С.65–67.

Приходько О. Абетка підліткового домінування / О. Приходько // Дзеркало тижня.– 2002.–№– C.

Тагирова Г. С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками / Г. С. Тагирова.– Педагогическое общество России, 2003.– 128 с.

Тимощенко Л. Н. Воспитание старшеклассниц: кн. для учителя / Л. Н. Тимощенко.– [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: Просвещение, 1990.– 191 с.

Федорченко Т. Є. Профілактика дитячої бездоглядності та девіантної поведінки неповнолітніх в умовах превентивного виховного середовища школи соціальної реабілітації / Т. Є. Федорченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.

Чупров В. И. Молодежь в обществе риска / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок.– [2-е изд.]. – М.: Наука, 2003.– 230с.