issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Павицька К. М.

молодший науковий співробітник лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті порушено проблему виховання цінностей сімейного життя в учнів старшої шкільної ланки. Розглянуто підходи до визначення сутності поняття „цінності сімейного життя” стосовно старшокласників. Визначено структурні компоненти, критерії та показники, а також рівні сформованості цінностей сімейного життя учнів старших класів.

 

Ключові слова: цінності сімейного життя, старшокласники, компоненти, критерії, показники, рівні.

 

Література

Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Гаврилюк В. В. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации: поколенный подход / В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/611/119/1217/011.

Зазимко О. Формування життєвих цінностей у юнацькому віці: психологічні особливості / Оксана Зазимко // Актуальні проблеми психології: вісник КНТЕУ. – К. : 2012. – С. 89‒104.

Кравець В. П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Кравець В. П. – Тернопіль, 1997. – 386 с.

Москвичева Н. Л. Семья в системе ценностных ориентаций личности студента : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Наталья Львовна Москвичева. ‒ СПб., 2000. – 165 c.

Сысенко В. А. Молодежь вступает в брак / В. А. Сысенко. ‒ М.: Мысль, 1986.

www.familyforum.com.ua.