issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОСОБИСТІСНОГО ТИПУ СПІЛКУВАННЯ

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОСОБИСТІСНОГО ТИПУ СПІЛКУВАННЯ

Остапчук Н. О.

старший викладач Рівненського державного гуманітарного університету

 

Розкрито сутність готовності як системи якостей і властивостей особистості, які у своїй сукупності дають їй змогу виконувати конкретну діяльність. Встановлено, що особистісний тип спілкування передбачає такі ситуації взаємодії, в яких учасники спілкування задіяні особистісно; це спілкування, спрямоване на оптимальну міжособистісну взаємодію в атмосфері психологічного комфорту, забезпечення особистісного зростання та досягнення цілей суб’єктів спілкування в системі відображення, ставлення і поведінки особистості. Сформульовано визначення готовності майбутнього вчителя до особистісного типу спілкування, визначено критерії і показники її сформованості.

 

Ключові слова: готовність, особистісний тип спілкування, майбутній учитель, констатувальний етап експерименту, критерії, показники, рівні.

 

Література

Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х книгах. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д.Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Ипполитова Н. В. Система профессиональной подготовки студентов педагогического вуза: личностный аспект : [монографія] / Н. В. Ипполитова, М. А. Колесников, Е. А. Соколова. – Шадринск : Исеть, 2006. – 236 с.

Моляко В. А. Психология творческой деятельности / В. А. Моляко. – К. : Знание, 1978. – 46 с.

Чалкова Е. Г. Основы иноязычной личностно-ориентированной фразеосемантики : дис. … д-ра филолог. наук : 10.02.19 / Чалкова Елизавета Григорьевна. – М., 1999. – 328 с.