issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Нечерда В. Б.

науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Автор розглядає проблему толерантного ставлення як складника просоціальної поведінки особистості, а також наголошує на відмінності між поняттями “толерантність” і “толерантне ставлення”. У центрі уваги ‒ структура толерантності особистості, мета й завдання, на вирішення котрих спрямоване виховання толерантного ставлення особистості до дійсності.

 

Ключові слова: просоціальна поведінка, толерантність, толерантне ставлення до дійсності, структура толерантності особистості, виховання толерантного ставлення до дійсності.

 

Література

Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / Олена Іванівна Бондарчук. – К. : Міжрегіональна акад. упр. персоналом, 2006. – 85 с.

Горянська А. М. Толерантність в системі ціннісних орієнтацій студентів педвузів [Електр. ресурс] / А. М.Горянська. ‒ Режим доступу:http://www.info-library.com.ua/books-text-10201.html. ‒ Назва з екрана.

Лактіонова Г. М. Участь дітей у процесі прийняття рішень: сучасні підходи та стратегії // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання НАПН України. – К. : Житомир, 2004. – С. 324‒329.

Мазан Р. С. Толерантність без кордонів і меж / Р. С. Мазан // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – Том 44, Вип. 31. Політичні науки. – С. 96–103.

Мазур Ю. О. К вопросу о просоциальной направленности личности: ценностно-смысловой аспект / Ю. О. Мазур // Философия и социальная динамика ХХI: проблемы и перспективы : материалы III международной науч. конф. ‒ Омск : АнтропоТопос, 2008. ‒ Ч.  ‒ С. 118‒122.

МаклаковА. Г.Общаяпсихология/ А. Г. Маклаков. –СПб. :Питер, 2001. –592 с.

Рудюк Н. Г. Особливості мотивації учіння підлітків з девіантною поведінкою : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Наталія Геннадіївна Рудюк. – Івано-Франківськ, 2006. – 214 с.

Психологічний словник/ за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 215 с.

Яшин Н. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України / Надія Яшин // Вісник Львівського УНТУ. Педагогічна серія. – 2010. – Вип. 26. – С. 111–116.

Lindenberg S. Prosocial Behavior, Solidarity, and Framing Processes/// Solidarity and Prosocial Behavior. An Integration of Sociological and Psychological‒SpringerScience+BusinessMedia, Inc, 2006. ‒ РР.23‒