issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ УЧАСТІ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Корпач Н. І. 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Олешак С. П.

студентка ІV курсу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

 

У статті розкрито значення молодіжної участі в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розглянуто поняття «участь» та її рівні. Автором доведено, що волонтерська діяльність є складовою молодіжної участі. За результатами дослідження сучасного стану молодіжної участі у волонтерської діяльності рекомендовано більше уваги приділяти розробленню та реалізації різноманітних проектів.

 

Ключові слова: участь, молодіжна участь, волонтерська діяльність, розвиток молодіжної участі.

 

Література

Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні : декларація [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. ‒ Назва з екрана.

Рекомендация 128 о пересмотренной Европейской хартии об участим молодежи в обшественной жизни на местном й региональном уровне [Електр. ресурс]. – Режим доступу: https: // wcd.coe.snt/ViewDoc. ‒ Назва з екрана.

Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року [Електр. ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/532/2013. ‒ Назва з екрана.

Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар‘єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 р.) / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. – К., 2012. – 222 с.

Капська А. Й. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / А. Й. Капська. – Київ. – 2001.

Лактіонова Г. М. Участь дітей у процесі прийняття рішень: сучасні підходи та стратегії / Г. М. Лактіонова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Київ – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 324–329.

Участие детей и молодежи в процессах принятия решений // А. Купцова, Е. Сакович, Т. Кондрашевская, Л. Логгинова, С. Мирук. – К. : ИМГ АртБат, Такі справи, 2002. – 112 с.