issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Комаровська О. А. 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

 

Викладенорозуміння сутності технологічного підходу до реалізації мети виховання школярів засобами мистецтва у позаурочний час. Розглянуто вихідні позиції визначення змісту художньо-естетичних технологій. Обґрунтовано технологію створення художньо-естетичного простору школи як орієнтиру в ієрархічній системі виховної роботи, що стимулює потребу особистості у саморозвитку.

 

Ключові слова: художньо-естетичні виховні технології, позакласна робота, художньо-естетичний простір, суб’єкт простору.

 

Література

Алфімов Д. В. Структурно-змістовнийкомпонентпоняттятехнології / Д.В.Алфімов[Електр. ресурс] //Наук.вісн. Донбасу.– 2011.– № 3 (15). ‒ Режим доступу:http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN15/index.htm. ‒ Назва з екрана.

Бех І.Д. Психологічні засади побудови виховного простору особистості / І.Д. Бех // Конференция "Философия образования личности"[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/b3.html. ‒ Назва з екрана.

Киященко Н. И. Трансформация эстетического воспитания в эпоху глобализации и смены цивилизаций / Н.И.Киященко // Век глобализации.– ‒ №– С.127‒138.

Коростелева В.А. Проблемы географических исследований школьников в рамках внеурочной деятельности / В.А.Коростелёва [Электр. ресурс]. –Режим доступуhttp://www.ecosystema.ru/03programs/publ/korost/1_1_2.htm. ‒ Назва з екрана.

Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук, О. С Падалка, О. Т. Шпак. ‒ К. : Видавничий центр «Просвіта», Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 368 с.

Соломаха С. О. Технологія розвитку художньо-естетичного світогляду вчителів мистецьких предметів у системі післядипломної педагогічної освіти / С. О. Соломаха [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://193.93.116.30/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/solomaha.htm. – Назва з екрана.

Стоян С. П. Сучасне мистецтво в контексті глобалізації / Світлана Стоян // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Вип. ХХІХ. – К. : Міленіум, 2012. – C. 291–298.