issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 3–4-х КЛАСІВ) У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (УЧНІВ 3–4-х КЛАСІВ) У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Киричок В. А.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

  

Розкрито сутність понять „моральна свідомість”, „моральна самосвідомість” особистості. Проаналізовано наукові джерела з проблеми дослідження. Обґрунтовано теоретичні основи виховання моральної самосвідомості учнів 3–4-х класів з урахуванням їхніх вікових особливостей. Запропоновано визначення категорії „моральна самосвідомість особистості”. Визначено її основні функції. Охарактеризовані структурні компоненти моральної самосвідомості – особистісні цінності (свобода, гідність, совість, самодостатність).

 

Ключові слова: моральна свідомість, моральна самосвідомість, молодші школярі, вікові особливості учнів 3–4-х класів, функції та особистісні цінності моральної самосвідомості.

 

Література

 Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : наук. видання /І.Д.Бех.– К. : Либідь. – 272 с.

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.

Білозерська С. І. Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / С. І. Білозерська. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.

Костюк Г. С. Розвиток і виховання / Григорій Силович Костюк // Навч.-вих. процес і психічний розвиток особистості / під ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989. – С. 79‒198.

Малахов В. А. Етика: Курс лекцій : навч. посіб. / Віктор Аронович Малахов. – К. : Либідь, 1996. – 304 с.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание : монография / Александр Георгиевич Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.