issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Кендзьор П.І.

кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України

 

Засадничою якістю особистості в системі ціннісної складової полікультурної компетентності є толерантність, тобто прийняття особистістю культурного різноманіття як соціальної норми. Полікультурне виховання забезпечує формування полікультурної компетентності особистості як цілісної системи, котра інтегрована пізнавальною, ціннісною та діяльнісною складовими. Така сукупність особистісних здатностей створюється завдяки набуттю учнями знань та навичок аналізу, формування позитивного ставлення до загальнолюдських цінностей та практичних умінь міжкультурної взаємодії.

 

Ключові слова: полікультурна компетентність, толерантність, полікультурне середовище,учні.

 

Література

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентінсного підходу у педагогіці / І. Д. Бех // Виховання і культура. – 2009. – № 1/2. – С. 5–7.

Бистрицький Є. Конфлікт культур і філософія толерантності / Є. Бистрицький // Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. – К., 2003. – С. 3‒11.

Більченко Є. В. Діалог культур як форма теоретичної свідомості постмодерного суспільства. Проблеми і перспективи / Є. В. Більченко // Науковий часопис Національного пед. універ. ім. М. П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія : зб. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 10 (23). – С. 71‒78.

Декларація принципів толерантності (1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.helsinki.org.ua/library/humanrights/deklarats-ya-printsip-v-tolerantnost.

Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для вузов / А. Н. Джуринский. – М. : ФОРУМ-ИНФРА. – М. : 1998.

Иоффе А. Н. Воспитание толерантности и уважения к культурному многообразию / А. Н. Иоффе // Преподавание истории в школе. – 2009. – № 4. – С. 22‒27.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С, 2004. – 112 с.

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. – М. : Институт психологии РАН, Академический проект, 1999. – 320 с.

Intercultural Competences. Conceptual and Operational Framework UNESCO, Paris: 2013. – 44 p.

Kukathas Ch. Theoretical Foundations of Multiculturalism. Retrieved fromhttp://econfaculty.gmu.edu/pboettke/workshop/fall04/theoretical_foundations.pdf.