issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Канішевська Л. В. 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України 

 

У статті уточнено феномен „цінності сімейного життя”; визначено критерії та показники сформованості цінностей сімейного життя старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Розкрито одну із педагогічних умов формування цінностей сімейного життя означеної категорії учнів – методичне забезпечення процесу. Зокрема, представлено програму „Сімейні цінності” для учнів 8‒9 класів (70 годин), метою якої є підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до сімейного життя на основі родинних традицій та звичаїв, позитивних подружніх і батьківсько-дитячих взаємин.

 

Ключові слова: цінності сімейного життя, сформованість цінностей сімейного життя, старшокласники, загальноосвітня школа-інтернат, позаурочна діяльність.

 

Література

Канішевська Л.В.Крокуємо до соціальної зрілості : [наук.-метод. посіб.] /Л.В.Канішевська. – К. : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2011. – 175 с.

Сімейні цінності : комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для учнів 8–9 класів] [О. В. Мельник (кер. авт. кол.), Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко, Л. В. Корецька, В. І. Прит]. – Івано-Франківськ : НАЇР, 2012. – 48 с.

Рогова А. М. Анализ социальных факторов формирования семейных ценностей среди молодого поколения на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской област  : автореф. дисс. … канд. социолог. наук.: спец. 12.00.03 / А. М. Рогова.– Самара, 2006.– 20 с.

Шеламова Г. М. Педагогические условия формирования толерантности учащихся профессионального лицея: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шеламова Галина Михайловна.– М., 2003.– 180 с.