issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Ївженко Ю. В.

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

  

Розглянуто теоретичні питання діяльності молодіжних громадських організацій як інституту формування соціальної активності особистості. Подано перелік наукових досліджень й аналіз нормативно-правових документів із зазначеного питання. Висвітлено вплив молодіжних громадських організацій на соціалізацію особистості, види та напрями їхньої діяльності тощо. Охарактеризовано проектну діяльність молодіжних громадських організаціях та їхню участь у консультативно-дорадчих радах при державних органах влади.

 

Ключові слова: соціальна активність, соціальний інститут, молодіжні громадські організації. 

 

Література

Про громадські об'єднання : Закон України від 22 березня 2012 року№ 4572-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 1.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. ‒ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF. ‒ Назва з екрана.

Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець. – К. : Академія, 2011. – 256 с.

Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2004. – 304 с.

Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. ‒ Луганськ : 2006. – 42 с.

Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика : монографія / С. Я. Харченко. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 320 с.