issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ОЗДОРОВЧОЇ ТА РОЗВИВАЛЬНОЇ РУХОВОЇДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ОЗДОРОВЧОЇ ТА РОЗВИВАЛЬНОЇ РУХОВОЇДІЯЛЬНОСТІ

Ільченко А. І.

начальник Київського обласного управлінняз фізичного виховання і спорту при Комітеті з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України

 

У статті розглянуто результати експериментального формування ціннісного ставлення старшокласників до розвитку своїх фізичних якостей та оздоровчо-розвивальної рухової діяльності. Досліджено вплив педагогічних умов оздоровчої та розвивальної спрямованості на формування у старшокласників ціннісного, когнітивного, емоційного і поведінково-дієвого компонентів означеного ціннісного ставлення.

 

Ключові слова: ціннісне ставлення, старшокласники, педагогічні умови, оздоровча та розвивальна рухова діяльність.

 

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. :Либідь, 2003. – 280 с.

2. Методика и техника статистическойобработки первичной социологической информации. – М., 1968. – 327 с.

3. Остапенко О. І. Стан роботи загальноосвітніх шкіл з виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою / О. І. Остапенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 31‒38.

4. Педагогика : учеб. пособие длястуд.пед. вузов и пед. колледжей/ [под ред. П.И.Пидкасистого].– М.: Педагогическое общество России, 1998.– 640 с.

5. Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Шкільний світ. – № 35. ‒ 2010. – С. 3–36.

6. Ставлення. – Бібліотека он-лайн [Електр. ресурс]. –Режим доступу: www.readbookz. com /book/186/6636.html.