issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Зобенько Н. А. 

кандидат педагогічний наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Ніколаєску І. О. 

кандидат педагогічний наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

 

Превентивне виховання дітей є визначальним шляхом удосконалення виховного потенціалу превентивної діяльності. У вирішенні низки завдань превентивного виховання сучасної учнівської молоді задіяні соціальні педагоги, які потребують постійного підвищення кваліфікації. Підготовку соціальних педагогів до превентивного виховання школярів забезпечують, зокрема, заклади післядипломної освіти, які покликані вирішувати питання практичної майстерності освітян. У статті здійснено аналіз змісту діяльності таких закладів в означеному контексті.

 

Ключові слова: соціальний педагог, превентивне виховання, післядипломна освіта, учнівська молодь, віртуальні педагогічні спільноти.

 

Література

 1. Волохов А. В. Вариативно-программный подход к социализации личности ребенка в деятельности детских организаций : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. В. Волохов. – Казань, 1992. – 162 с.

2. Малицька І. Д. Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн : підходи до визначення понять [Електр. ресурс] / І. Д. Малицька. ‒ Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua. ‒ Назва з екрана.

3. Мережа «Партнерство в навчанні» [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://ua.partnersinlearningnetwork.com. ‒ Назва з екрана.

4. Раздрокина Л. Л. Танцуйте на здоровье! Танцевально-игровые тренинги / Л. Л. Раздрокина. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 157 с.

5. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери. Зарубіжний досвід / В. А. Поліщук. ‒ Тернопіль : Богдан, 2003. – 183 с.

6. Пюра О. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих оздоровчих закладів / О. С. Пюра // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ С. 110‒118.

7. Соціальний захист родини й дітей: закордонний досвід. − К. : Інститут соціальної роботи, 2000. – 204 с.

8. Хусаинов Л. Р. Педагогическая профилактика девиантного поведения учащихся школы : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Р. Хусаинов. – М., 2005. – 226 с.

9. Defining "Virtual Community" Catherine M. RidingsLehigh University, USA [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.21stcenturycollaborative.com/2007/07/virtual-communities-as-a-canvas-ofeducational-reform/.

10. SITE (The Society for Information Technology and Teacher Education) Суспільство для інформаційних технологій та освіти вчителів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://site.aace.org/.